Select Page

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Shodno članu 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012), a u vezi sa prikupljanjem podataka o ličnosti prilikom kupovine određene usluge/proizvoda od Centar za poslovne veštine, kao rukovaoca podacima, daje se sledeće obaveštenje o obradi podataka o ličnosti:

1) Podaci o rukovaocu
Centar za poslovne veštine
Terazije 27/2
11000 Beograd – Stari Grad
Matični broj: 28085354
PIB: 107610468

2) Svrha prikupljanja i obrade podataka
Svrha prikupljanja i obrade podataka utvrđena je od strane rukovaoca i podrazumeva: komunikaciju, statističku obradu i segmentaciju kupaca.

3) Način korišćenja podataka
Centar za poslovne veštine, internet prezentacije Centar za poslovne veštine podatke o ličnosti prikuplja prilikom registracije za kupovinu, neposredno od lica na koja se ti podaci odnose i predmetne podatke obrađuje na osnovu njihovog pisanog pristanka.
Centar za poslovne veštine putem internet sajta Centar za poslovne veštine prikuplja sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, mesto rođenja, datum rođenja, adresa prebivališta, poštanska adresa, zvanje/obrazovanje, zanimanje, poslodavac, email adresa, broj telefona;
Prikupljeni podaci o ličnosti se koriste isključivo u svrhe komunikacije sa polaznicima, statističke obrade i segmentacije članova.

4) Lica koja koriste podatke
Podatke o ličnosti kupaca obrađuje isključivo Centar za poslovne veštine i njeni saradnici u okviru projekta Centar za poslovne veštine.

5) Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka
Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti je pismeni pristanak lica na koja se podaci odnose, a koji se daje prilikom prijave.

6) Opoziv pristanka za obradu podataka i pravne posledice opoziva
Svako lice čije podatke o ličnosti Centar za poslovne veštine obrađuje, ima pravo da opozove prethodno dati pristanak za obradu.

7) Prava koja pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade
U slučaju nedozvoljene obrade podataka, licu pripadaju sva prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, čiju primenu nadzire Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

IZJAVA O SAGLASNOSTI

  • Izjavljujem da sam saglasan/na da moje lične podatke Centar za poslovne veštine obrađuje u skladu s važećim Zakonom o zaštitiličnih podataka.
  • Izjavljujem da sam svoje podatke dao/dala dobrovoljno.
  • Izjavljujem da sam obavešten/a i saglasan/a da će mojim podacima rukovoditi Centar za poslovne veštine i njeni saradnici, kao i da će se moji podaci čuvati u periodu od najviše 10 godina.
  • Saglasan/a sam da Centar za poslovne veštine gore navedene podatke prikuplja, skladišti u svojoj bazi (Excel, CRM i slično) i da ih koristi isključivo u cilju ostvarivanja svrhe i misije Centar za poslovne veštine.
  • Izjavljujem da sam saglasan/a da se moji podaci čuvaju, obrađuju i koriste za sledeće svrhe: komunikacija sa mnom, statistička obrada, segmentacija članova.

Centar za poslovne veštine garantuje fizičkim licima, čije podatke obrađuje, sva prava predviđena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Radno vreme

P-P: 08:00-15:00

adresa

Terazije 27/2, 11000 Beograd, Republika Srbija

Email

info@cpv.org.rs

Telefon

+381 11 77 07 669

Bilten